Przejdź do głównej treści
Certyfikaty SSL klasy Premium
od Platinum Partnera DigiCert
Bezpieczeństwo bez kompromisów

Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług SSL24 na rzecz przedsiębiorców.

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. CTI – Centrum Technologii Internetowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Kupieckiej 93/10, tel. +48 68 457 00 00, e-mail: info@ssl24.pl;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług serwisu internetowego ssl24.pl;
 4. SSL24 – znak towarowy będący własnością CTI, którym CTI posługuje się przy świadczeniu Usług;
 5. Serwis internetowy – strona internetowa ssl24.pl, administrowana przez CTI, za pośrednictwem której CTI świadczy usługi związane z Certyfikatami;
 6. Certyfikaty – produkty wymienione i opisane w Serwisie internetowym sprzedawane za pośrednictwem Serwisu internetowego, wydawane przez Urzędy Certyfikacji;
 7. Urząd Certyfikacji (Certificate Authority CA) – oznacza podmiot upoważniony do wydawania i unieważniania Certyfikatów (taki jak Thawte, GeoTrust, RapidSSL, DigiCert, GlobalSign);
 8. Agreement – umowa zawarta przez Klienta z Urzędem Certyfikacji dotycząca Certyfikatu (źródła dokumentów dostępne w załączniku nr 1 do Regulaminu);
 9. Usługa – usługi oferowane przez CTI szczegółowo wymienione i opisane w Serwisie internetowym;
 10. Panel Klienta – wydzielony obszar w Serwisie internetowym dostępny wyłącznie dla Klienta po zalogowaniu się, pozwalający w szczególności na złożenie zamówienia, śledzenie zamówienia, zarządzanie zamówieniami;
 11. CSR – plik żądania certyfikatu generowany przez Klienta, niezbędny w procedurze certyfikacji, zawierający informacje, które będą użyte w Certyfikacie, szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 12. Dzień – oznacza okres / okresy 24 godzin każdego dnia kalendarzowego od godziny 00:00 do 24:00;
 13. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 14. Revoke – unieważnienie certyfikatu przez Urząd Certyfikacji;
 15. Reissue – ponowne wydanie certyfikatu w okresie jego ważności w oparciu o nowy CSR.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez CTI usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Niniejszy Regulamin nie określa warunków współpracy pomiędzy CTI i podmiotami będącymi konsumentami.
 2. O zmianach Regulaminu CTI zawiadomi Klientów poprzez umieszczenie informacji w Serwisie internetowym.
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia na Certyfikat oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia oraz wszelkich postanowień Agreement Urzędu Certyfikacji, którego Certyfikat zamawia Klient obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Jeśli dany podmiot składa zamówienie w imieniu innego podmiotu, przyjmuje się, że działa na podstawie stosownego umocowania i jego działania odnoszą bezpośredni skutek wobec Klienta, a zatem złożenie przez pełnomocnika zamówienia na Certyfikat oznacza akceptację przez Klienta wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia oraz wszelkich postanowień Agrement Urzędu Certyfikacji, którego Certyfikat zamawia Klient obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§3. Serwis internetowy 

 1. W Serwisie internetowym dostępne są informacje dotyczące Certyfikatów, Urzędów Certyfikacji, szczegółowe informacje dotyczące aktualnych promocji oraz Regulamin i Agrement Urzędów Certyfikacji, a także ich zmiany.
 2. Klient może utworzyć w Serwisie internetowym konto w Panel klienta wypełniając formularz rejestracji dostępny w Serwisie internetowym. Po zakończeniu rejestracji na podane przez Klienta konto e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji z podaniem loginu i hasła do konta.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywania swojego loginu i hasła zabezpieczającego dostęp do Panelu klienta.
 4. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Klienta istnieje możliwość wygenerowania nowego loginu i hasła dostępu do Panelu klienta, utworzenia dodatkowego loginu i hasła oraz usunięcia loginu umożliwiającego dostęp do Panelu klienta, przy czym za wniosek pisemny uważany jest wniosek przesłany pocztą, a także faxem lub drogą elektroniczną.
 5. CTI informuje, że treść umieszczona w Serwisie internetowym - z zastrzeżeniem przypadków, w których jest to wyraźnie wskazane poprzez podanie autora i źródła tekstu - jest własnością spółki CTI, której przysługują wszelkie prawa autorskie.
 6. Treść publikowana w Serwisie internetowym, bez wyraźnej pisemnej zgody CTI, nie może być wykorzystywana w całości lub części na innych witrynach internetowych lub w jakichkolwiek innych opracowaniach.
 7. CTI nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie treści publikowanych w Serwisie internetowym.
 8. CTI nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych innych przedsiębiorstw lub osób, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Serwisie internetowym.
 9. CTI nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania i używania przez Klienta w Serwisie internetowym błędnych lub fałszywych danych.

§4. Procedura uzyskania certyfikatu

 1. Klient składa zamówienie na Certyfikat poprzez:
  a) formularz zamówienia dostępny w Panelu Klienta,
  b) formularz zamówienia dostępny w Serwisie internetowym,
  c) zamówienie pisemne, przy czym za zamówienie pisemne uważane jest zamówienie przesłane pocztą, a także faxem lub drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia na Certyfikat jest dokonanie zapłaty należności wskazanej w fakturze proforma, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia na Certyfikat w serwisie SSL24 automatycznie generowana jest faktura pro forma obejmująca należność za zamówiony Certyfikat.
 4. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówiony Certyfikat:
  a) Przelew bankowy
  b) Gotówka w kasie CTI
  c) Przelew elektroniczny poprzez PayU
  d) Karty płatnicze poprzez PayU
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności wskazanej w fakturze pro forma w terminie 30 Dni od Dnia złożenia zamówienia. W razie nie dokonania zapłaty należności wskazanej w fakturze proforma w terminie 30 Dni od Dnia złożenia zamówienia, zamówienie traktowane jest za niezłożone i CTI zwolnione jest z jakichkolwiek obowiązków związanych z realizacją zamówienia na Certyfikat.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącenia z wierzytelności objętej fakturą pro forma, o której mowa w 4.3 Regulaminu, żadnej swojej wierzytelności przysługującej mu wobec CTI. W razie dokonania takiego potrącenia uważa się, że Klient nie dokonał zapłaty należności wskazanej w fakturze pro forma, co wiąże się ze skutkami wskazanymi w pkt. 4.4 Regulaminu.
 7. W ciągu 7 Dni od Dnia otrzymania należności wskazanej w fakturze pro forma CTI wystawi fakturę VAT obejmującą należność za zamówiony Certyfikat.
 8. Wraz ze złożeniem zamówienia na Certyfikat Klient zobowiązany jest przesłać CTI na wskazany w Serwisie internetowym adres e-mail lub za pośrednictwem Panelu klienta prawidłowo wygenerowany plik żądania certyfikatu CSR. Plik żądania certyfikatu CSR jest niezbędny do rozpoczęcia procedury uzyskania Certyfikatu w Urzędzie Certyfikacji. W razie nie przesłania prawidłowo wypełnionego pliku żądania certyfikatu CSR w terminie 30 Dni od Dnia złożenia zamówienia, CTI ma prawo do anulowania zamówienia, a wówczas zamówienie traktowane jest za niezłożone i CTI zwolnione jest z jakichkolwiek obowiązków związanych z realizacją zamówienia na Certyfikat. Zwrot uiszczonych środków odbywa się według procedury opisanej w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 9. Po opłaceniu przez Klienta należności za zamówiony Certyfikat Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia, pod warunkiem, że rezygnacja Klienta dotrze do CTI przed wykonaniem przez CTI usługi nabycia Certyfikatu. Rezygnacja powinna być przesłana w formie pisemnej do wiadomości CTI. Po otrzymaniu rezygnacji CTI prześle do Klienta fakturę korygującą dotyczącą Certyfikatu, z którego Klient rezygnuje. Po otrzymaniu faktury korygującej mają zastosowanie zapisy punktu 5.6.
 10. Po zapłaceniu należności za zamówiony Certyfikat wskazanej w fakturze pro forma oraz przesłaniu na adres e-mail CTI prawidłowo wygenerowanego pliku żądania certyfikatu CSR lub przekazania go poprze Panel Klienta, CTI najpóźniej w terminie 2 Dni Roboczych uruchomi procedurę uzyskania Certyfikatu w Urzędzie Certyfikacji.
 11. Na pisemny wniosek Klienta rozpoczęcie procedury wydania Certyfikatu w Urzędzie Certyfikacji może zostać opóźnione, przy czym za wniosek pisemny uważany jest wniosek przesłany pocztą, a także faxem lub drogą elektroniczną.
 12. Usługę nabycia Certyfikatu uznaje się za wykonaną w chwili wysłania przez Urząd Certyfikacji do Klienta wiadomości e-mail zawierającej zamówiony przez Klienta Certyfikat.
 13. Czas uzyskania Certyfikatu jest uzależniony od rodzaju Certyfikatu i został wskazany w charakterystyce danego Certyfikatu zawartej w jego opisie zamieszczonym w Serwisie internetowym.
 14. CTI zastrzega sobie możliwość indywidualnych warunków współpracy bezpośrednio negocjowanych z Klientem.

§5. Procedura rezygnacji z zakupionego Certyfikatu 

 1. Klient może zrezygnować z otrzymanego Certyfikatu, jedynie poprzez doręczenie CTI pisemnej rezygnacji z zakupionego Certyfikatu, o której mowa w pkt. 5.2 Regulaminu, w terminie nie przekraczającym 14 Dni od Dzień wydania Certyfikatu, przy czym za Dzień wydania Certyfikatu uznaje się pierwszy dzień ważności Certyfikatu.
 2. Rezygnacja z zakupionego Certyfikatu powinna zawierać dane Klienta, dane Certyfikatu, który Klient chce zwrócić takie jak: numer zamówienia (ORDER NUMBER nadawany przez Urząd Certyfikacji w procesie wydawania Certyfikatu), nazwę hosta (Common Name) dla którego wydawany jest Certyfikat, Dzień otrzymania przez Klienta z Urzędu Certyfikacji wiadomości e-mail zawierającej zamówiony przez Klienta Certyfikat oraz uzasadnienie rezygnacji z zakupionego Certyfikatu.
 3. W razie otrzymania przez CTI w terminie nie przekraczającym 14 Dni od Dnia wydania tego Certyfikatu Rezygnacji z zakupionego Certyfikatu, CTI prześle na adres internetowy Klienta „Formularz zwrotu”, który Klient zobowiązany jest prawidłowo wypełnić i doręczyć CTI w terminie 7 Dni od Dnia jego przesłania przez CTI do Klienta.
 4. W razie nie dochowania terminu wskazanego w pkt. 5.1 i/lub 5.3 Regulaminu rezygnacja z zakupionego Certyfikatu i zwrotu wpłaconych środków nie jest możliwa. Terminy wskazane w pkt. 5.1 i/lub 5.3 Regulaminu nie podlegają przedłużeniu ani przywróceniu.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego „Formularza zwrotu” CTI przesyła do Klienta fakturę korektę dotyczącą Certyfikatu, z zakupu którego Klient rezygnuje oraz zainicjuje procedurę unieważnienia certyfikatu (Revoke) w Urzędzie Certyfikacji.
 6. W terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez CTI podpisanej przez Klienta faktury korekty dotyczącej Certyfikatu, z zakupu którego Klient rezygnuje CTI zwróci Klientowi środki wpłacone CTI tytułem należności za zamówiony Certyfikat, pomniejszone o prowizję dla podmiotu, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności, jeżeli taka prowizja została pobrana.
 7. Klient ma prawo do unieważnienia certyfikatu (Revoke) w każdym czasie jego ważności jednak bez prawa do zwrotu należności za certyfikat.
 8. Klient ma prawo do bezpłatnego ponownego wydania certyfikatu (Reissue) w okresie jego ważności.

§6. Ceny 

 1. Ceny Certyfikatów podane w Serwisie internetowym są cenami netto. Do cen Certyfikatów podanych w Serwisie internetowym doliczany jest podatek VAT w obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT wysokości.
 2. Ceny Certyfikatów podane są w Serwisie internetowym w dolarach amerykańskich oraz złotych polskich, jednak zapłata za Certyfikat następuje w złotych polskich i jeśli następuje ona za Certyfikat, którego cena podana jest w dolarach amerykańskich to przeliczana jest według kursu Santander Bank Polska S.A. (https://www.santander.pl/przydatne-informacje/kursy-walut#3=2), przy czym należność za Certyfikat zaokrąglana jest w górę do pełnego złotego.
 3. Klient zobowiązany jest zapłacić za Certyfikat cenę aktualną na dzień złożenia zamówienia, jednak cena ta obowiązuje jedynie przez 30 Dni od Dnia złożenia zamówienia.
 4. Ceny na produkty promocyjne obowiązują jedynie w okresie promocji. Postanowienia pkt. 6.3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. CTI zastrzega sobie możliwość ustalenia z Klientem indywidualnej ceny i warunków współpracy.

§7. Odpowiedzialność

 1. Naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub naruszenie obowiązującego w Polsce prawa, zasad czy norm społeczno-obyczajowych stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania przez CTI Panelu Klienta oraz podjęcia przez CTI stosownych kroków prawnych.
 2. CTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez Klienta niezgodnie z prawem zakupionych Certyfikatów.
 3. CTI nie ponosi odpowiedzialności za wady Certyfikatu.
 4. CTI nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Certyfikatu w sytuacji, gdy wynika to z błędów Klienta (np. błędna instalacja).
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że CTI nie jest Urzędem Certyfikacji. CTI jest autoryzowanym partnerem Urzędów Certyfikacji i pośredniczy w sprzedaży Certyfikatów. Stosunek prawny pomiędzy Klientem a Urzędem Certyfikacji reguluje Agreement.
 6. W sytuacji, gdy Urząd Certyfikujący odmówi wydania Certyfikatu, CTI zobowiązuje się do zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty za Certyfikat, z tym jednak zastrzeżeniem, że CTI przysługuje prawo potrącenia z w/w opłaty ewentualnych koszów i prowizji, jakie zobowiązany był ponieść w związku z dokonaniem i zwrotem opłaty na rzecz serwisów zewnętrznych obsługujących płatności (takich jak np. prowizje PayU).
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odmowie wydania Certyfikatu CTI w porozumieniu z Klientem może zainicjować procedurę ponownie lub przesłać do Klienta fakturę korektę dotyczącą Certyfikatu, którego wydania odmówił Urząd Certyfikacji.
  W terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez CTI podpisanej przez Klienta faktury korekty dotyczącej Certyfikatu, z zakupu którego Klient rezygnuje CTI zwróci Klientowi środki wpłacone CTI tytułem należności za zamówiony Certyfikat.
 8. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@ssl24.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.
 9. Klient nie może wykorzystywać Serwisu internetowego do przesyłania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wyczerpujących znamiona przestępstwa.

§8. Polityka prywatności

 1. CTI oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje od swoich klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Administratorem danych jest CTI (zwany Administratorem) .
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z Klientami. Podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnej uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w postaci, którym dane musza zostać przekazane w celu realizacji umowy zawartej z Klientem. Ponadto dane Klienta mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
 5. Administrator przekazuje dane do państwa trzeciego tj. do DigiCert Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub GMO GlobalSign Ltd w Anglii (Wielka Brytania).
 6. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, a także przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z obsługą Klienta.
 7. Klient ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
 9. Klient ma prawo żądania przeniesienia danych.
 10. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Administrator zastrzega, iż nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
 13. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 14. CTI stosuje narzędzie służące do wykorzystywania informacji na temat zarejestrowanych na urządzeniu końcowym Klienta tzw. plików cookies. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają na dostosowanie funkcjonalności serwisu do preferencji użytkowników, a także tworzenie statystyk prowadzonych przez CTI, dotyczących korzystania z Serwisu internetowego.

§9. Postanowienia końcowe 

 1. Warunki Współpracy Partnerskiej z CTI i „Zakupów hurtowych”, o których mowa w Serwisie internetowym ustalane są w toku bezpośrednich uzgodnień na podstawie zapytania wysłanego do CTI za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 2. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć ewentualny powstały pomiędzy nimi spór w drodze negocjacji. Spory, których nie uda się zakończyć w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby CTI.

 3. CTI zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub niewykonania usługi w przypadku wystąpienia przyczyn o charakterze siły wyższej.

 4. Repozytorium prawne DigiCert dostępne jest pod adresem:
  https://www.digicert.com/legal-repository.
 5. Repozytorium prawne GlobalSign dostępne jest pod adresem:
  https://www.globalsign.com/en/repository.

Załączniki do niniejszego Regulaminu

 • Załącznik nr 1
  SSL Certificates Agreement DigiCert, Thawte, GeoTrust, RapidSSL:
  https://www.digicert.com/legal-repository/Master-Services-Agreement.pdf
  GlobalSign Subscriber Agreement:
  https://www.globalsign.com/en/repository/GlobalSign_Subscriber_Agreement.pdf

 • Załącznik nr 2
  Zawartość pliku CSR:
  Country Name (C) - należy podać dwuliterowy kod kraju [PL].
  State or Province Name (ST) - należy podać nazwę województwa, w którym mieści się siedziba firmy [Wojewodztwo].
  Locality Name (L) - należy podać nazwę miejscowości, w którym mieści się siedziba firmy [Miejscowosc].
  Organization Name (O) - należy podać pełną i dokładną nazwę firmy, nazwa musi się zgadzać z nazwą przedstawioną w dokumentach rejestrowych tj. Regon lub KRS [Nazwa Firmy Sp. z o.o.].
  Organizational Unit Name (OU) - pole nieobowiązkowe, opcjonalnie można podać nazwę działu firmy odpowiedzialnego za wdrożenie certyfikatu [Nazwa Dzialu IT].
  Common Name (CN) - należy wpisać nazwę domeny dla której ma być wystawiony certyfikat np. [domena.tld, www.domena.tld, host.domena.tld]. Dla certyfikatów typu Wildcard podajemy nazwę domeny w postaci [*.domena.tld].
  Email Address [E] - pole nieobowiązkowe.
Informacja o plikach cookies

Ta strona wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pozwalają nam one m.in. rozpoznawać użytkowników i ich preferencje, jak również dostarczają informacji, które elementy naszej strony są najpopularniejsze i najbardziej użyteczne dla osób odwiedzających nasz serwis.

Rozumiem
SSL24 na Facebooku